Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

gronsaker
4839 da21
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viagitana gitana
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viagitana gitana
gronsaker
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate viagitana gitana
2342 8d66

Nothing Else Matters–Metallica

Reposted frommyry myry viagitana gitana
gronsaker
2293 054b
Reposted fromnikotyna nikotyna viagitana gitana
gronsaker
0182 d632 500
Reposted fromRevv Revv viagitana gitana
1101 2238
Reposted fromdrozdzi drozdzi viagitana gitana
gronsaker
3221 86be
Reposted fromseverine severine viagitana gitana
gronsaker
Reposted fromJoeMoye JoeMoye viagitana gitana
8486 e006 500
Reposted fromTylerCobane TylerCobane viaLuukka Luukka
gronsaker
0774 8802 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viapannakies pannakies
2701 53be 500

automata-enthusiast:

Like Icarus before him

8921 a073 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakrzysk krzysk
gronsaker
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viakrzysk krzysk
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk
gronsaker
7022 7641 500
Reposted fromtfu tfu viakrzysk krzysk
gronsaker
gronsaker
7074 bca4
Reposted fromjrb jrb viaOkruszek Okruszek
5977 1346 500
Reposted fromzank zank viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl